Vad?
Arkitekturstuderandesektionen, A-sektionen, är en icke-vinstdrivande organisation som drivs av studenter på A- och AT-programmen samt Arkitektmasterprogrammen. Sektionen är en förlängning av Chalmers Studentkår och jobbar i mångt och mycket mot deras mål. 

Vilka?
Alla studenter på Chalmers tekniska högskola är medlemmar i Chalmers studentkår, och de som studerar på A- och AT-programmen samt Arkitektmasterprogrammen är automatiskt medlemmar i A-sektionen.

Varför?
Sektionens syfte är att verka för sammanhållning mellan sina medlemmar och ska tillvarata deras gemensamma intressen i utbildningsfrågor och studiesociala frågor.

Hur?
Sektionen drivs av Sektionsstyret, som består av fem ledamöter. Under Styret finns utskott  som jobbar med specifika frågor så som studiemiljö och jämställdhet, och kommittéer  som jobbar inom olika intresseområden så som sittningar och sportaktiviteter. Utöver de till sektionen bundna föreningarna finns även ett antal intressegrupper. 


Läs mer om sektionens delar här:

Styret – Sektionens styrande organ

Valberedningen – En grupp som objektivt intervjuar och nominerar studenter till poster i styret, utskott och kommittéer

Utskott – Sektionens studiebevakande organ

Kommittéer – Sektionens organ som främst har i uppgift om sociala aktiviteter

Intressegrupper – Grupper utan åtaganden inför sektionen med fokusområden