Jämlika Arkitektstudenter – JA

12822993_1287228441291899_1627956781_o

*English below*

Vilka är vi?
Jämlika Arkitektstudenter är ett utskott som arbetar aktivt med genus och jämlikhetsfrågor på Arkitektursektionen, och vi strävar efter att göra dessa frågor till en självklar del i vår utbildning. Vi har vuxit fram ur ett växande behov av att lyfta frågor kring jämlikhet, normkritik och maktstrukturer i utbildningen och studentlivet. Vårt mål är att bidra till att diversifiera och lyfta nya perspektiv i vår utbildning och att alla ska känna sig trygga och lika behandlade. Vi arbetar både med utveckling av utbildningen och med event som belyser normkritiska perspektiv på arkitektur och design.

12874213_1287228451291898_1688741031_o

Vad gör vi?
Vi driver studenternas frågor relaterade till genus och jämlikhet på A- och AT-utbildningen, exempelvis anonym inläsning, diversifierat kursinnehåll och en jämliketshetspolicy är frågor som vi kontinuerligt arbetar för att genomföra. En kvällskurs om normkritisk arkitektur har tidigare anordnats av oss men har nu tagits över av skolan och vi arbetar för att den i framtiden ska bli en integrerad del i vår utbildning.

12527797_1287228454625231_1049104560_n

Genusdagen
Vi organiserar i samband med internationella kvinnodagen Genusdagen, en schemabrytande dag då vi uppmärksammar normbrytande perspektiv på arkitektur genom att anordna föreläsningar, workshops och pub!

12422442_1287228417958568_1113967775_o

Kontakta oss!
Vill du veta mer eller engagera dig? Då får du gärna höra av dig på någon av våra sociala medier eller via mail: ja@atek.chalmers.se

English:

Who are we?
Equal students of Architecture is a commitee that works actively with questions concerning gender and equality at the school of architecture, and we strive to make these questions an integrated part of our education. We have grown from a growing need to raise and discuss questions surrounding equality, norm critique and power structures in our education and student life. Our goal is to diversify and raise new perspectives in our education and that everyone should feel safe and equally treated. We work both with developing our education and hosting events that shine a light on norm critical perspectives on architecure and design.

What do we do?
We put forth the students wishes concerning gender and equality, for example anonymous critique, diversified course content and an equality policy for the school of architecture are goals we continuously work to realize. An eveneing course in norm critical architecture was previously organized by us but has now been taken over by the programme and we strive for it to be integrated into our curriculum in the future.

Equality day
Each year, around the international womens day we organize Equality day, a theme day where we raise norm breaking perspectives on architecture by organizing lectures, worshops and a pub!

Contact us!
Would you like to know more? Contact us on any of our social media platforms or send us an email at ja@atek.chalmers.se