En proposition ämnar ändra, ta bort eller tillägga något som står i sektionens stadgar och reglemente. Skillnaden mellan en proposition och en motion är att en proposition läggs fram av det sittande Styret, och en motion läggs fram av en student eller en grupp studenter som t.ex. förening eller utskott.


För ändring av stadgar krävs bifall med 3/4 majoritet på två på varandra följande sektionsmöten.

För ändring av reglemente krävs bifall med 3/4 majoritet på ett sektionsmöte.